domenica 3 aprile 2016

I contemporanei - Seconda parte della poesia: Gajà e i suranójmi - Giuseppe Cantone (MugÎn)

I contemporanei
Giuseppe Cantone (MugÎn)
Seconda parte della poesia: Gajà e i suranójmi

Prefazione:
Operazione uomo. L'ha cominciata il Padreterno, ai suoi tempi. Poi l'ha ripetuta il m° Giuseppe Cantone, detto Mugin. Ma mentre il primo si servì di fango della terra, al secondo, per ricreare a ròmu, per calzarlo, vestirlo, nutrirlo, dissetarlo, procurargli lavoro e compagnia, è bastato servirsi... di soprannomi galliatesi. E i risultati non sono meno buoni. Rinunciamo però a darne la versione italiana, perchè la maggior parte di quegli innai, tradotti in lingua non sanno più di niente. Ci limitiamo a indicarli con l'iniziale maiuscola. Con l'augurio che ciascuno di voi ci trovi il suo, o quello dei suoi.

…………………………….
Infati, dabón
ti pu fabrichè
un òmu cunplètu
e déj da mangè;
pargéj una cà,
lavèru e vistiru,
e déj la Nazión
e fi divartiru.
…………………………….
Cominciando dagli attributi anatomici, quest'uomo...
a mänca da nôta,
l'i nata in difetu.
L'à Gänba, Gineugiu,
a Pänscia, i PanscÎn,
a Schéna, a Bucascia,
a Léngua e i BrascÎn,
'na Tèsta dispòsta,
i Pè, i Didón,
un Dénciu ch'l'i gròsu,
un bèl Cürasción.
A sò Pilişina,
i Naşu, l'Urgión,
a Rungia, a Parpöla,
ManÎn e Manón.
Püdòpu s'a tjè
paziénza un stizÎn
ti pu änca bötji
i sò PasarÎn.
Cumè un FurmighÎn
ti pu fabrichèru,
o Grasu, o Cición:
'mè ' piasti ti fèru.
Se üi ti nacòsti
ch'a l'è un BurdighÎn,
ch'a 'npiastra i mustasciu
int' un mumantÎn,
a vajsi tän pòcu,
un côlpu ad pitüra
e sêuttu ' ritôrna
' fè bèla figüra.
Ti pòda druvè
Rusèta o Biancón,
òpüra un culóru
ch'a tra dal Vardón;
e pü sa ti ténpu
un óntu stizÎn,
ti féj seui cavì
un bèl RizulÎn.
E quändu che ' ròmu
l'i bén fabricà,
ti pu stabilì
la Patria ch’l’à:
s'a vÎgna d'in Fräncia,
s'l'è invécia un Tagliän,
o s'l'è un Rumagnêu,
o un bèl Miricön;
s'a vÎgna d'in Prêusia
o dal VaralÎn,
s'l'è invécia un Pugliéşu
o un CamarlÎn.
Ma dòpu che ' ròmu
nü jûma crià,
‘vürûma dibòti
lasèru şbiütà?
' Pudûma vistiru
pulidu quantè
e déj a Camişa
e änca i Gilè;
un bèl GipunÎn,
magara un Gipón,
e un bèl ŞgiacarlÎn,
e änca i Cuzón,
o déntu i Gilè.

Da Gajà Spitascià – pagine 549 - 552

Il "Gruppo Dialettale Galliatese" (o quello che poi si sarebbe così chiamato) emetteva il suo primo gagliardo vagito nell'autunno del 1970. Padrino di battesimo, l'attuale Vicario Generale l'allora parroco don Pettinaroli (prè Ghirighêu prete Gregorio per gli amici galliatesi).
Cit. da La Nostra storia – Gruppo Dialettale Galliatese

Nella foto: scuole comunali galliate 1903

Nessun commento: