sabato 9 aprile 2016

I contemporanei - Terza parte della poesia: Gajà e i suranójmi - Giuseppe Cantone (MugÎn)

I contemporanei
Giuseppe Cantone (MugÎn)
Terza parte della poesia: Gajà e i suranójmi

Prefazione:
Operazione uomo. L'ha cominciata il Padreterno, ai suoi tempi. Poi l'ha ripetuta il m° Giuseppe Cantone, detto Mugin. Ma mentre il primo si servì di fango della terra, al secondo, per ricreare a ròmu, per calzarlo, vestirlo, nutrirlo, dissetarlo, procurargli lavoro e compagnia, è bastato servirsi... di soprannomi galliatesi. E i risultati non sono meno buoni. Rinunciamo però a darne la versione italiana, perchè la maggior parte di quegli innai, tradotti in lingua non sanno più di niente. Ci limitiamo a indicarli con l'iniziale maiuscola. Con l'augurio che ciascuno di voi ci trovi il suo, o quello dei suoi.

…………………………….
Int' i S-ģiacarlÎn,
guardè l'ucaşión,
ti pòda änca féi
un bèl Sacugión.
Un bèl Scalfaròtu
ti bötji pü in pè,
o 'na Cuzitina
ligänta quantè.
Ti cascji pü in cò
un bèl Baritón,
ti 'nfirji seui pi
magara un Zucrón.
E quän l'è par cà
o ' va giò 'n cantina,
ti pòda 'nfiréi
a sò Zibritina.
S'a va pü dalungi.
' cunvÎgna dabón
inôra 'nfiréi
i sò bèl Scarpón.
Però ' basta nôta
dumà bén vistiru;
a ròmu l'i faj,
ma ' vajsi nütriru.
Cumèca antipastu
un bèl SalamÎn,
un bèl Salam Néru,
un bèl SarachÎn.
Grulêti ad Bütéru,
un quäj ScigulÎn,
magara un Gratón,
cò 'n quäj RavanÎn.
E pü Rişu e Brêu,
còn déntu un Arbión,
'na quäj Patatina,
magara un Scistón,
e Pasta còi Vörȥi,
un piatu ad Rişòtu,
ma un bèl RişutÎn,
ch'a sÎa bén còtu.
Püdòpu un GaltÎn,
magara un Pavón
bén bén ruşulà,
cò 'n bèl Scigulón.
S'l'i nôta un Pación,
parchê l'à i StunghÎn
ch'a piaşa dumà
a fè un MarandÎn,
'na Puta còi Laciu
' pu vési änca 'sè;
o un Pösu, un PisÎn
' pu cèrtu bastè.
Se pü l'à 'l palatu
ch'l'i şmòrbju e tròp fÎn,
ti pòda änca déi
un CiculatÎn.
Par bévi pü l'éi
un bèl Butiglión,
o a Mèȥa Brénta
s'a l'è un bivasción.
Ma al nòş dialètu
l'à nôta furnê:
sarisi un crudèlu
s'a fiş dumà 'nsê.
L'à fajru e vistê,
l'à daji da mangè,
ma ' sa änca déi
a cà par lugè.
E sêuttu l'i pruntu
un bèl Casinón,
in dûa a pu vivi
tranquilu dabón.
' Pu änca tignì
par sò cunpagnÎa
ma tänci nimai
in buna armunÎa:
i Mänȥu, cò ' Vaca
d'un bèl culurÎn,
a Pita cò ' Pôla,
un bèl CavalÎn,
a Gôlpa, a Stragaza,
a Grava, i CravÎn,
un bel Cavalón,
e änca un BirÎn.
' Pu tögni un GabiÎn
còn déntu un Rüşgnêu,
o un Mèrlu ch'a cänta
cumèca un sübiêu.Da Gajà Spitascià – pagine 549 - 552

Il "Gruppo Dialettale Galliatese" (o quello che poi si sarebbe così chiamato) emetteva il suo primo gagliardo vagito nell'autunno del 1970. Padrino di battesimo, l'attuale Vicario Generale l'allora parroco don Pettinaroli (prè Ghirighêu prete Gregorio per gli amici galliatesi).
Cit. da La Nostra storia – Gruppo Dialettale Galliatese

Nella foto: il castello in tutta la sua maestosità

Nessun commento: